“Azok a könyvek, melyek a könyvtár polcain szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak, önmagukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kellesz, olvasó. […]A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa.”
(Kosztolányi Dezső)

A könyvtárhasználat feltételei:
Az iskolai könyvtár zárt könyvtár, mivel csak az iskola tanulói és dolgozói használhatják.
A könyvtárba való beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele ingyenes.

Beiratkozáskor a következő adatokat kérjük:
1. a tanulóktól: név, osztály (a többi adatot az osztálynaplóban megtaláljuk, ha szükség van rá)
2. a felnőtt dolgozóktól: név (a többi adatot az igazgatói titkárságon megtaláljuk)

A könyvtár szolgáltatásai

Az iskolai könyvtárban az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

– egyéni és csoportos könyvtárlátogatás
– könyvtári állomány egyéni és csoportos helyben használata
– információnyújtás a könyvtár szolgáltatásairól
– könyvtári órák és más csoportos foglalkozások megtartása
– a könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvények, versenyek megszervezése, lebonyolítása kölcsönzés
– a könyvtárban az adott időpontban nem található könyvek, dokumentumok előjegyeztetése
– a könyvtár gyűjteményében megtalálható dokumentumokról másolat készítése
– adott szaktárgyakhoz, illetve témakörökhöz kapcsolódó irodalomkutatás
– internetkapcsolattal ellátott tanulói számítógép segítségével történő információkeresés a tananyaghoz kapcsolódóan, illetve a talált információk indokolt esetben történő kinyomtatása (pl. képek esetén)

A kölcsönzés szabályai:

– Minden beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre.
– A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros engedélyével lehet elvinni.
– A dokumentumok kölcsönzése a Szirén 9 könyvtári integrált rendszer segítségével történik.
– A csak helyben használható dokumentumokat (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, folyóiratok, videokazetták, DVD-k, CD-ROM-ok) a pedagógusok egy – egy tanítási órára kikölcsönözhetik.
– Minden olvasó egyidejűleg maximum 1 – 3 kötetet kölcsönözhet.
A kölcsönzési határidő: 4 hét, hosszabbítás csak indokolt esetben kérhető 1 alkalommal.
– A tartós tankönyveket a tanulók teljes tanévre kölcsönözhetik, illetve a több éven át használt atlaszokat, feladatgyűjteményeket tanulmányaik befejezésekor kell visszahozniuk.

– Az iskolából tanév közben távozó tanulók kötelesek leadni az általuk kikölcsönzött dokumentumokat. Amíg tartozásukat nem rendezik, addig az igazgatói titkárságon nem kapják meg a távozáshoz szükséges papírjaikat.
– A kikölcsönzött dokumentumokért az olvasók anyagi felelőséggel tartoznak. Amennyiben a kölcsönzött dokumentumot elveszítik vagy megrongálják, akkor kötelesek azt egy másik teljesen azonos példánnyal pótolni. Ha erre nincs lehetőség, akkor ki kell fizetniük az elveszett/megrongált dokumentum napi forgalmi értékét.

– Ha a kikölcsönzött dokumentumokat nem hozzák vissza az adott határidőig az olvasók, akkor felszólítást kapnak, és addig amíg nem rendezték tartozásukat, megszűnik a kölcsönzési joguk.

– Az iskolai könyvtár ún. letéti állományt helyez el az oktató-nevelő munka segítése érdekében a szertárakban, a digitális tantermekben és a napköziben. Az ideiglenesen kihelyezett dokumentumokat a tanév elején veszik át , s a tanév végén adják vissza a megbízott pedagógusok, akik anyagi felelőséggel tartoznak a rájuk bízott dokumentumokért.

Az iskolai könyvtár az alábbi időpontokban áll az olvasók rendelkezésére

Hétfő: 8-10-ig és 14-16-ig
Kedd: 8-10-ig és 14-16-ig
Szerda: 9-11-ig és 14-16-ig
Csütörtök: 9-11-ig és 14-16-ig
Péntek: 8-10-ig és 14-16 óráig